×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

چشم انداز:

مرکز تحقیقات بیماریهای کلیه کودکان سازمانی خواهد بود: پویا و نو آور که تلاش میکند در اهداف خود پیشرو، اثرگذار بوده و در نهادهای علمی و اجرائی در حوزه علوم نفرولوژی و اورولوژی کودکان در سطح ملی و بین المللی دارای جایگاه معتبر، مناسب و تاثیر گذار باشد.

ماموریت:

مأموریت ما بعنوان اولین مرکز تحقیقاتی بیماریهای کلیه کودکان ایران، این است که با رهبری، هدایت و اجرای پژوهشهای سازماندهی شده تلاش کنیم تا با تکمیل حلقه های علم، تحقیق و تولید از دانش حاصله، سبب ارتقاء سلامت و گسترش مرزهای دانش شویم. 

 

 

تنظیمات قالب