×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

ارکان مرکز عبارتند از:

الف – شورای عالی

ب – رئیس مرکز

اعضاء شورای عالی مرکز عبارتند از:

1) رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

2) معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

3) معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

4) رئیس مرکز

5) سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه

وظایف شورای عالی مرکز بشرح زیر می باشد:

1) تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2) تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3) بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4) بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5) تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات

6) پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز 

وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورای عالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

 

تنظیمات قالب