×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

                                                                                   اولویت های پژوهشی:

 

                                                                1) عفونت های ادراری کودکان                 2) بیماریهای اورولوژیک کودکان 

 

                                                                                        3) دیالیز کودکان (دیالیز خونی، دیالیز صفاقی، CRRT)

 

                                                                         4) نارسایی حاد کلیه                            5) نارسایی مزمن کلیه

 

                                                                         6) تحقیقات بین رشته ای (عوارض کلیوی بیماری های سیستمیک)

 

                                                                7) سنگهای ادراری                              8) بیماریهای گلومرولار کلیوی

 

                                                                                        9) نقش طب سنتی در بیماری های کلیوی کودکان

 

                                                               10) فشار خون بالای کودکان                 11) بیماری های توبولار کلیوی 

 

                                                                                             12) آنومالی های مادرزادی مجاری ادراری

 

                                                                        13) پیوند کلیه                                   14) نفریت های ارثی

 

                                                                                         15) مشکلات کلیوی در بیماران پیوند مغز استخوان

 

   

                                                                      16) اختلالات کلیوی در عفونت های سیستمیک ویروسی، باکتریال...( از جمله کوید )

 

 

 

                                         

 

 

 

تنظیمات قالب