×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

 

اهداف کلی: 

انجام پروژه های کاربردی و بنیادی در زمینه علوم نفرولوژی، اورولوژی، پیوند کلیه و اختلالات آب و الکترولیت کودکان، ایجاد پل بین رشته ای در تحقیقات مشترک و آموزش های مرتبط، برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی مرتبط با موضوعات فوق، ارتباطات بین المللی و برنامه های آموزشی و پژوهشی مشترک با دیگر کشورها.

 

 

تنظیمات قالب