×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

اهداف مرکز در آینده:

1) آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه نفرولوژی کودکان

2) جذب پژوهشگران توانمند

3) همکاری با مراکز تحقیقاتی و آموزشی داخل کشور

4) توسعه تجهیزات

5) هدفمند نمودن تحقیقات و هدایت پژوهش ها در جهت الویت ها

6) تهیه بانک اطلاعاتی پژوهشهای انجام شده در گستره نفرولوژی کودکان از سراسر کشور

7) ارائه مشاوره در امر سیاستگزاری ها و تصمیم سازی ها. 

 

تنظیمات قالب