×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دکتر معصومه محکم

رئیس مرکز

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

 

دکتر مصطفی شریفیان

رئیس اسبق مرکز

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

 

 
 

دکتر محمد تقی طباطبایی

 مدیر مرکز

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر نسرین اسفندیار

معاون پژوهشی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر رضا دلیرانی

معاون آموزشی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر نکیسا هومن

مسئول کمیته ثبت بیماریها

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر آرمین شیروانی

مسئول کمیته آمار

سامانه علم سنجی ندارند

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر زهرا پور نصیری

مسئول کمیته گایدلاین ها

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر لیلی مهاجرزاده

مسئول کمیته نفرواورولوژی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر فریبا شیروانی

مسئول کمیته بیماریهای عفونی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر مریم حسن زاد

مسئول کمیته بیماریهای سیستمیک

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر مینو فلاحی

مسئول کمیته نوزادان

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر مهرنوش حساس یگانه

مسئول کمیته روماتولوژی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر سید بهادر میر رحیمی

مسئول کمیته داروها و کلیه

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

 

دکتر میترا خلیلی

مسئول کمیته نفرورادیولوژی

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

دکتر هدیه صانعی فرد

مسئول کمیته بیماریهای غدد

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

آتنا سیفی

دبیر شورا

سامانه علم سنجی

اطلاعات تماس

رزومه

 
 
تنظیمات قالب