×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

    

دکتر محمد تقی طباطبایی

 مدیر مرکز 

 CV

دکتر معصومه محکم

رئیس مرکز

 CV

دکتر مصطفی شریفیان

رئیس اسبق مرکز

CV

 

دکتر زهرا پور نصیری

مسئول کمیته گایدلاین ها

   CV

دکتر نسرین اسفندیار

معاون پژوهشی 

  CV

دکتر رضا دلیرانی

معاون آموزشی 

 CV

 

دکتر نکیسا هومن

مسئول کمیته ثبت بیماریها   CV

دکتر آرمین شیروانی

مسئول کمیته آمار

   CV

آتنا سیفی

کارشناس پژوهشی

   CV

 
تنظیمات قالب